fbpx

Plavby Pálava

Přepravní podmínky lodní společnosti Plavby Pálava

Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na plavidlo jsou povinny při nastupování/vystupování a po celou dobu plavby dodržovat ustanovení těchto smluvních přepravních podmínek pro plavbu. Cestující jsou povinni uposlechnout příkazů členy posádky lodí.

  1. Na palubě platí přísný zákaz kouření. Je též zakázáno používat jakýkoliv otevřený oheň.
  2. Skákání přes palubu je přísně zakázáno. Vzhledem k nasávání vody lodním šroubem pod plavidlo je tato činnost životu nebezpečná. Upozorňujeme, že posádka je v určitých případech nucena volat policii. Následný výjezd záchranných složek bude daná osoba nucena uhradit.
  3. Podnapilým osobám nebude povolen vstup na plavidlo. O tom, kdo bude vpuštěn na plavidlo rozhoduje kapitán.
  4. Na večerní plavbě či denní plavbě nebude více podáván alkohol silně podnapilým osobám či osobám se závadným chováním. O tom, komu již nebude podávám alkohol rozhoduje posádka lodi. Kapitán je oprávněn takovou osobu vysadit z lodi v jakémkoliv nejbližším přístavišti. Taková osoba nemá nárok na úhradu škody.
  5. Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze v prostorách lodi pro ně určených. Je zakázáno vstupovat do kormidelny a do služebních prostor.
  6. Nastupovat na loď a vystupovat z ní je možné pouze vchodem k tomu určeným a obsluhovaným posádkou. Cestující je povinen počkat na výzvu posádky.
  7. Právo na plavbu má pouze cestující s platnou jízdenkou a to pouze v případě, že loď není plně obsazena. O obsazenosti lodě rozhoduje kapitán.
  8.  Přeprava zavazadel, psů a jízdních kol je možná podle okamžitých provozních podmínek. Je zakázáno vnášet na loď látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem. Přepravované kolo musí být zbaveno všech dalších zavazadel a případně odnímatelných součástí (tachometr, hustilka atd.) Schválení přepravy zavazadel, psů a jízdních kol je v pravomoci kapitána lodi.
  9. Zpoždění nebo nekonání pravidelné jízdy není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného pokud jízdu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce.